داشبورد بازاریاب

عضویت

بعد از عضویت ایمیل خود را تایید کنید تا حساب کاربری شما فعال شود. ممکن است ایمیل در پوشه spam شما باشد.

نکات مهم

10 درصد از خرید های زیرمجموعه شما برای شما پرداخت می شود.

به صورت خودکار ابتدای هر ماه در صورتی که درآمد شما بیش از 20 هزار تومان باشد برای شما واریز می شود.

از بخش ایجاد لینک برای صفحه اصلی یا صفحات خاص از جامه لینک بازاریابی بسازید و برای دوستان خود ارسال کنید

در صورتی که تمایل داشته باشید درآمد به دست آمده را به صورت اعتبار خرید از جامه دریافت کنید 30 درصد اعتبار بیشتر پاداش میگیرید